Hur används SROI?

SROI används idag inom allt från projektutvärdering till upphandling, och fokuserar alltså effekter och påverkan istället för endast resultat (även kallat prestation). En SROI-analys kan uppfylla en rad syften. Den kan bland annat användas som ett verktyg för strategisk planering och förbättringar, för att kommunicera påverkan, attrahera investeringar, eller ligga till grund för investeringsbeslut. Med SROI underlättas dessutom skapandet av samsyn mellan en organisation och dess intressenter avseende vad som skall uppnås. En maximering av det sociala värdet underlättas därmed. SROI har använts av små, stora, nya och etablerade organisationer i den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet. Hur används SROI?

En SROI-analys genomförs i följande sex steg:

 1. Fastställ analysens omfattning och identifiera huvudsakliga intressenter.

  Gränserna för SROI-analysen fastställs: vad skall analyseras, vilka resurser finns tillgängliga, vem skall genomföra analysen etcetera. Ett första urval av de huvudsakliga intressenterna sker också.

 2. Kartlägg insatser, aktiviteter, resultat och effekter

  Genom att involvera intressenterna kan kartläggningen av den verksamhet som undersöks inledas; hur har insatser omvandlats till aktiviteter, resultat och effekter?

 3. Mät effekterna

  Indikatorer utvecklas för att mäta om effekter har uppstått, och i så fall i vilken utsträckning.

 4. Fastställ påverkan

  För varje effekt behöver analysobjektets påverkan tydliggöras, det vill säga hur stor del av förändringen som beror på verksamheten eller aktiviteten i fråga, och därmed hur stor del som beror på andra faktorer.

 5. Beräkna SROI-värdet

  Så kallade monetära proxytermer - monetära uppskattningar som ska respresentera sociala värden - utvecklas för att mäta värdet av de uppmätta effekterna. Värdet av de positiva och negativa effekterna summeras sedan och relateras till investeringen. Ett SROI-värde erhålls då, exempelvis 3:1 eller 2-4:1. Exemplet talar om att för varje insatt krona skapas värde om tre respektive mellan två och fyra kronor. Att testa känsligheten i analysens antaganden är också en del av detta steg.

 6. Redovisa, använda och förankra

  Det sista steget i analysen innebär att rapporten genomgår en oberoende kvalitetsgranskning, att resultaten kommuniceras till intressenterna, att informationen används för beslutsfattande samt att SROI-processen förankras i organisationen; den behöver blir en naturlig del av verksamheten.

Då de sex stegen innebär att en hel del bedömningar och avvägningar behöver göras har metoden sin grund i sju principer. Dessa skall vara vägledande i arbetet och säkerställa en väl genomförd, transparent och trovärdig analys.

Sju principer för SROI-analys:

 1. Intressenterna (de som upplever förändring) är centrala i processen
 2. Förstå vad som förändras för intressenterna
 3. Värdera det som är relevant med hjälp av monetära proxytermer
 4. Inkludera bara det väsentliga
 5. Överdriv inte
 6. Var öppen och transparent
 7. Kontrollera resultaten externt