Vilka använder SROI?

Social ekonomi

SROI används inom den sociala ekonomin, offentliga sektorn och näringslivet. För den sociala ekonomin är SROI framför allt ett verktyg för att tydliggöra allt det sociala värde som skapas. Det handlar bland annat om människors ökade självförtroende, självkänsla, egenmakt, trygghet och sociala integration. Men också miljömässiga effekter och hur ekonomiska flöden förändras, exempelvis vid individers förflyttning från bidragsberoende till egenförsörjning.

Vilka använder SROI

Offentlig sektor

För den offentliga sektorn är SROI ett sätt att säkerställa en god demokrati, välfärd och intern effektivitet ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv; SROI svarar på vilka effekter de spenderade resurserna ger över tid. Därmed fokuseras det som är viktigt i samhället, inte att primärt nå strikt finansiella mål. Dessutom hjälper SROI till att säkerställa att upphandlingar skapar önskat värde. Genom att upphandla effekter, istället för specificerade aktiviteter, kan sociala och miljömässiga mål fokuseras. I en sådan situation stimuleras anbudsgivarna till kreativa verksamhetslösningar genom att de själva specificerar lösningen på uppdraget. Vill du veta mer om effektbaserad upphandling rekommenderar vi det här sammandraget från Almedalsveckan år 2012.

SROI är lämpligt att använda vid följeutvärdering och lärande utvärdering av samhällsnyttan av ett projekt. Genom SROI:s fokus på det senare bidrar metoden i projektets planerings-, implementerings- och utvärderingsarbete. Den kan exempelvis användas för att sprida en helhetsbild av projektets effekter, identifiera framgångsrika verksamhetsdelar, och lyfta fram delar som eventuellt inte leder till förväntat värdeskapande. Det finns ett flertal metoder för att mäta samhällsnyttan av ett projekt, men till skillnad från de flesta andra tar SROI individens egen utveckling på allvar och inkluderar värdet av den i analysen. Detsamma gäller projektets miljöpåverkan.

Näringslivet

Då SROI är ett triple bottom line-koncept som integrerar värdet av sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter har det en naturlig roll i näringslivet. Vid användning i företags årsredovisningar behöver läsaren inte på egen hand försöka uppskatta det totala värdet av den ekonomiska, sociala och miljörelaterade redovisningen, utan SROI bidrar genom att presenterar det totala värdeskapande. SROI är dessutom det naturliga sättet att utvärdera CSR (Corporate social responsibility - företagens samhällsansvar). Exempelvis kan olika CSR-initiativ ställas mot varandra och ett maximerande av det sociala värdeskapandet är därmed möjligt. Konceptet har även en rad andra användningsområden i företag, exempelvis utvärdering av värdekedjan eller alla typer av investeringar. Fantasin sätter gränserna!